Betöltés...

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató


a https://e-klikk.com a weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév:Ágnes és Társa Bt.
Székhely:1076 Thököly út 25
Adószám:21109953-2-42
Weboldal megnevezése, címe:https://e-klikk.com
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:https://e-klikk.com/privacy


Az adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév:Ágnes és Társa Bt.
Székhely:1076 Thököly út 25
Levelezési cím:1076 Thököly út 25
E-mail:helmeci.levente@gmail.com
Telefon:36 30 9311 519


Fogalommeghatározások

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.


Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.


Weboldalon, Applikációban történő regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.


Megrendelés leadása

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.


Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.
Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám / adóazonosító A vevő azonosítása.
Számlaadatok A számla azonosítása.
Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.


Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.


Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.


Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.


Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást       használja       nem használja

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf


Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév:Ágnes és Társa Bt.
Székhely:1076 Thököly út 25
Telefon:36 30 9311 519
E-mail:helmeci.levente@gmail.com

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 


Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

-A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

-A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat


a személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

Mint regisztráló magánszemély ezennel hozzájárulásomat adom személyes adataim megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi célból:

Az adatkezelés célja: Információ szolgáltatás.

A kezelt adatok: Az applikáció. ill weboldal használatához szükséges, minden olyan adat, melyet az ügyfél a regisztráció során megadott, vagy a későbbiekben az applikáció, ill. weboldal használata során megad.

Az adatkezelés céljának elérése érdekében az adatok továbbítása szükséges az alábbi adatkezelő részére:

Szervezet neve: Ágnes és társa Bt. Székhelye: 1076 Thököly út 25.
Az adatok továbbításához hozzájárulok       nem járulok hozzá

Hozzájárulok, hogy az adatkezelő az adataimat az alábbi célból is felhasználhatja:

Felhasználási cél: marketing, hírlevél hozzájárulok       nem járulok hozzá

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés időtartama – amennyiben jogszabályi előírás erről nem rendelkezik - az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart.

Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról részletes tájékoztatást kaptam, azokat megértettem és az adatkezelési hozzájárulásomat önként, az adatkezelési cél megvalósulása érdekében adtam.


Általános Szerződési feltételek


1. Általános adatok, elérhetőségek

1.1. A szolgáltató neve és címe
Név: Ágnes és Társa Bt.
Székhely: 1076 Thököly út 25.
Postacím: 1076 Thököly út 25.
Cégjegyzékszám: 01-06-745454
Adószám: 21109953-2-42

1.2. A központi Ügyfélszolgálat elérhetőségei
Lakossági ügyfélszolgálat
Személyes ügyfélfogadás 1076 Thököly út 25.
Szolgáltató levelezési címe 1076 Thököly út 25.
Telefonszám 06-30-9311519
Email helmeci.levente@gmail.com
Telefonos ügyfélfogadási idő Hétfőtől-péntekig 8-17 óra között
Személyes ügyfélfogadási idő Hétfőtől-péntekig 8-17 óra között

2. Bevezető rendelkezések

1) Az Ágnes és Társa Bt. továbbiakban Szolgáltató, szolgáltatás biztosít az applikáció bérlőjének, továbbiakban Felhasználó, melynek feltételeit jelen ÁSZF alapján biztosítja.

2) A Szolgáltató által használatra bocsájtott applikáció oktatási ügyintézés teljes körű támogatására szolgál. Felhasználó eseményének összes információját, médiatartalmát megoszthatja vendégeivel. Saját információit, hang, és kép tartalmait teheti közzé, zárt meghívott csoportjában.

3) Jelen ÁSZF a szolgáltatás igénybevételének szerződési feltételeit tartalmazza.

4) Jelen és a PSZ ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), a fogyasztó[] és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezik.

5) Jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint a szerződés külön írásba foglalás nélkül jön létre, a magyar és angol nyelven elérhető alkalmazás tartalmát az admin felületen keresztül a Felhasználó tölti fel az adott esemény tartalmaival. A létrejövő szerződés külön nem kerül iktatásra, nem minősül külön írásba foglalt szerződésnek, ellenben a későbbiekben a megrendelés száma szerint visszakereshető. A vissza nem igazolt megrendelés nem keletkeztet kötelezettséget a szolgáltató számára, az esetlegesen már teljesített fizetés visszautalásáról a szolgáltató haladéktalanul gondoskodik.

6) A Szolgáltató ezen rendelkezéseket az alkalmazáson belül a Felhasználó számára közzéteszi.

7) A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et bármikor, indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani, azzal a kitétellel, hogy a változások nem érinthetik a teljesítés alatt lévő megrendeléseket. A szolgáltató az ÁSZF módosítását a változás hatálybalépését megelőzően legalább 8 nappal nyilvánosságra hozza.

3. Igénybevételi feltételek

1) A szolgáltatást cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, valamint jogi személy, illetve egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) nevében eljárni jogosult természetes személy (a továbbiakban: Felhasználó) veheti igénybe. Jogosultság vagy felhatalmazás hiányában eljáró személy tevékenységére a Ptk. megbízás nélküli ügyvitelről szóló szabályai alkalmazandók.

2) A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes regisztráció szükséges.

3) A Felhasználó
a) a szolgáltatást mobiltelefonra, táblagépre előzetesen telepített alkalmazás használatával veheti igénybe; b) a használat megkezdéséhez, a megrendeléskor elküldött „megrendelem” gomb kijelölésével kifejezetten kijelenti, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételeket és tudnivalókat megismerte, azokat elfogadja és kötelezettséget vállal ezen feltételek betartására; c) ezt követően a számla kiállítása céljából megadja nevét, címét, tel. számát, e-mail címét; d) a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja; e) a megrendelési folyamat során az adatbeviteli hibákat kijavíthatja; f) a megrendelés véglegesítése után, vPOS-os fizetési szolgáltatás keretében kizárólag online vPOS fizetési mód igénybevételével, a szükséges bankkártya adatok megadásával kiegyenlíti a szolgáltatás – a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott áfát is tartalmazó – ellenértékét; g) tudomásul veszi, hogy a megrendeléssel kapcsolatos esetleges kockázatok őt terhelik, illetve hogy a felhasználónak magának kell gondoskodnia a mobiltelefonja, táblagépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről;
4) Szolgáltató
a) a szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele érdekében a megrendelést biztosító
     aa) Android: minimum 4.4-es verzió (mobiltelefon és táblagép);
     ab) iOS: minimum 9.3-es verzió (mobiltelefon és táblagép);
rendszerkövetelményeknek megfelelő univerzális alkalmazást üzemeltet;
b) a megrendelést az ahhoz szükséges valamennyi és hiánytalanul megadott adat – a felhasználó által történő – rendelkezésre bocsátása és a szolgáltatás díjának kiegyenlítése esetén elfogadja; c) sikeres megrendelés esetén a megrendelést legfeljebb 48 órán belül írásban, a megrendeléskor megadott e-mail címre visszaigazolja – a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően – (amennyiben ezt Felhasználó nem kapja meg, úgy mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól); d) biztosítja annak lehetőségét, hogy a visszaigazolásban a Felhasználó megtekintheti rendelésének tételeit és sorszámát; e) a Felhasználó részére a megrendeléskor megadott e-mail címre a megadott név, cím adatok felhasználásával a megrendeléstől számított 15 napon belül számlát bocsát ki;
5) A visszaigazolásban (és azt megelőzően a megrendelés véglegesítésekor) jelzett ténylegesen fizetendő bruttó összeg, valamint a kiállított számlában szereplő összeg a kerekítési szabályok figyelembe vétele miatt a nettó alapú számlázás során eltérhet.


4. Elállási / Felmondási jog

1) A Rendelet alapján a rendezvényapp szolgáltatás igénybevétele esetén az elállási/felmondási jog nem gyakorolható, tekintettel arra, hogy az rendezvényapp szolgáltatás tárgya olyan nem előre gyártott termék, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítanak elő, illetve egyértelműen a Felhasználó személyére szabnak.

5. Felelősség

1) A Felhasználó felelősséget vállal, hogy:
a) a rendezvényapp tartalmaiban, és annak címiratán sem magyar, sem idegen nyelven nem lehet agresszív, félelemkeltő, rasszista, vulgáris vagy obszcén hangvételű, valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási vagy bármely egyéb csoport elleni gyűlöletre uszító, személyiségi, illetve közösségi jogokat, közszemérmet sértő, erkölcstelen szó, vagy kifejezés illetve ilyet ábrázoló kép, rajz; b) az általa az alkalmazás segítségével megszerkesztett, összeállított tartalom nem sérti harmadik személyek jogait és jogos érdekeit, így különösen szerzői jogait, egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, személyhez fűződő jogait; c) rendelkezik tartalmakban megjelenítendő képi anyag felhasználási jogával, vagy a felhasználásra kapott engedéllyel és azokat a hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelelve használja fel; d) az a)-c) pontban foglaltak megsértése miatt esetlegesen felmerülő jogsértésekért teljes körűen helytáll, és harmadik személyek igénye esetén a Szolgáltatót teljes körűen – ideértve a harmadik személyek igényérvényesítésével kapcsolatos költségeket, a nem vagyoni sérelemből eredő kárt, továbbá a felmerülő eljárási költségeket is – mentesíti.
2) Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a megjeleníteni kért képi anyag nem felel meg az 1) bekezdés a)-c) alpontjaiban foglaltaknak, a Szolgáltató jogosult a 3. pont 4) bekezdés c) alpontja szerint visszaigazolt megrendelés alapján létrejött szerződést felmondani. A szerződés felmondása semmilyen vonatkozásban nem érinti Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségeit.

3) A Szolgáltató felelősséget vállal, hogy
a) rendelkezik az általa rendelkezésre bocsátott választható sablonok valamint a tematikus, szöveget is tartalmazó képi anyag felhasználási jogával, vagy a felhasználásra kapott engedéllyel; b) minden tőle elvárhatót megtesz a megrendelt szolgáltatás megfelelő minőségben való elvégzéséért (amit a Felhasználó által feltöltött tartalmak minősége befolyásol), ideértve az igénybevett alvállalkozók által elvégzett résztevékenységeket is; c) a szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Felhasználó által vele szemben támasztott igényekért helytáll azzal, hogy a Szolgáltató kártérítési felelőssége legfeljebb a szolgáltatásért megfizetett díj mértékéig terjedhet; d) kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén jogosult az elkészült terméket mintaként felhasználni, azt referenciaként bemutatni.
4) A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásra a Ptk. szabályai szerint szavatosságot vállal. Hibás teljesítés (minőségi hiba) esetén a Felhasználó kifogásáról a hiba felfedezését követően késedelem nélkül tájékoztatni köteles a Szolgáltatót 1.2. pont szerinti elérhetőségein. A közlés késedelméből eredő kárért Felhasználót terheli a felelősség.

5) Nem tartozik a Szolgáltató felelősséggel
a) a Felhasználó által készen feltöltött file tartalmáért, valamint az általa készített nyomatokon szereplő adatok, illetve információk valódiságáért; b) az 1) bekezdés a)-c) alpontjaiban foglaltak megsértéséért; c) a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért, valamint ezek miatt a szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítéséért; d) a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az ellenőrzési körén kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:    da) az alkalmazás használatából, vagy üzemzavarából;    db) az adatok bárki által történő megváltoztatásából;    dc) az információtovábbítási késedelemből adódó;    dd) vírusok által okozott;    de) a szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő;    df) adatkapcsolat, vagy rendszerhibából adódó károkért.
6) A szolgáltatás igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását.

6. Szerzői jog

1) A Szolgáltató által készített termékkel, illetve az alkalmazásban elérhető egyedi sémákkal kapcsolatos minden szerzői mű – így különösen, de nem kizárólagosan mindennemű grafikai alkotás, fotó és film vagy videóanyag, szerkesztés, design, webállomány, szoftvertermék, futtatható állomány és kód, adatbázis – védett, ezek jogosultja a Szolgáltató. A Felhasználó a szerzői tartalmakat kizárólag a megrendelt szolgáltatással összefüggésben használhatja, de nem jogosult a szerzői művek, tartalmak sokszorosítására, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, harmadik személynek részére történő átadására, egyéb módon történő hasznosítására.

7. Szoftverfrissítése

1) A szoftverfrissítések célja, hogy az Alkalmazást bővítsék, javítsák és továbbfejlesszék, illetve, hogy a Felhasználót az új szolgáltatásokról tájékoztassák, mint például új Alkalmazásfunkciókról. A rendezvényapp használatával hozzájárul, hogy ilyen frissítéseket kapjon, illetve tudomásul veszi, hogy a módosítások végrehajtása annak elérhetőségét érintheti.

8. Panasz

1) A Felhasználó az ügyfélszolgálat 1.2. pont szerinti elérhetőségein tehet észrevételt, panaszt a megrendelést, számlareklamációt érintően.

2) Amennyiben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szerinti fogyasztónak minősülő [Az 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pont szerinti fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.] Felhasználó a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a Megrendelő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint ILLETÉKES JÁRÁSI HIVATAL-hoz fordulhat a panaszával, reklamációjával kapcsolatban.

3) A panasszal kapcsolatos bármilyen vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezésének érdekében az Fgytv. – békéltető testületre vonatkozó szabályok – szerinti fogyasztónak minősülő Megrendelő [A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a fentieken túl fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.] a lakóhelye vagy tartózkodási helye (székhelye) szerint illetékes BÉKÉLTETŐ TESTÜLET-hez is fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

4) A Ptk.-ban meghatározott fogyasztó a panaszát az európai uniós online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja.
Elérhetőség: HTTPS://WEBGATE.EC.EUROPA.EU/ODR/MAIN/INDEX.CFM?EVENT=MAIN.HOME.SHOW&LNG=HU

9. Applikáció

Az e-klikk applikáció kifejezetten autósiskolák részére lett kifejlesztve. A képző szerv publikálhatja információit, tartalmait az érdeklődők felé. A saját tanulói emailcím, és jelszó megadásával tudnak belépni a rendszerbe. Belépés után online időpontfoglalási lehetőség nyílik számukra. Az iskola által megadott időpontfoglalási lehetőségeket tudják lefoglalni. A lefoglalt időpontok, és más elfoglaltságok könnyebb áttekinthetősége érdekében a foglalásokat szinkronizálhatja saját Google naptárával. Ehhez külön hozzáférés jogosultságot kér az alkalmazás a felhasználótól. Az időpontok létrehozása, szerkesztése és törlése érdekében a naptárral kapcsolatos összes szükséges jogosultságot bekér (később bármikor visszavonható). Így a felhasználó eldöntheti, hogy hol szeretné áttekinteni foglalt időpontjait